Istorijski
arhiv

"Timočka krajina" Zaječar

Home ] O Arhivu ] [ Fondovi i zbirke ] Izdavačka delatnost ] Izložbe ] Dešavanja ] Sadržaj ]
 

 

   
 

Arhivski fondovi i zbirke

Istorijski arhiv u Zaječaru čuva 440 fondova i 12 zbirki, u ukupnoj količini 2470 metara dužnih. Građa obuhvata period od 1789. do 2008. godine. Arhivskoj građi starog perioda (do 1944. godine) pripada 85 fondova i veliki broj dokumenata iz zbirki. Fondova organa uprave ima 119, pravosuđa 8, prosvete 53, kulture 4 i socijalno-zdravstvenih ustanova 2. Iz oblasti privrede i bankarstva ima 139 fondova. Političke i društveno-političke organizacije, društva i udruženja su zastupljeni sa 51, a verske ustanove sa 26 fondova. Porodičnih i ličnih fondova ima 38 i 12 zbirki.
Na osnovu kriterijuma za kategorizaciju arhivske građe, utvrđenih 1979. i 1998. godine, u Arhivu se nalazi građa od izuzetnog i velikog značaja.
Za arhivsku građu od izuzetnog značaja proglašena je građa razvrstana u 8 fondova, 7 zbirki i crkvene matične knjige razvrstane u 25 fondova verskih ustanova i organizacija.
Pomenimo neke od fondova i zbirki: Crkvene matične knjige (1837-1916. g.); Crnorečko okružno načelstvo – Zaječar (1834 -1896. g.); Načelstvo okruga knjaževačkog – Knjaževac (1837 - 1916. g.); Namesništvo sreza boljevačkog – Boljevac (1834 - 1912. g.); Uroš Milošević i sinovi - Zaječar (1848 - 1946. g.); Marinko Stanojević – Zaječar (1898 - 1949. g.); Đorđe Genčić – Zaječar (1904 - 1927. g.); Nikola Pašić – Zaječar (1858 - 1926. g.); Zbirka plakata (1883 - 1945. g.); Narodni odbor timočke oblasti Zaječar (1949 - 1951.g.); Okružni narodni odbor Zaječar (1944 - 1947. g.);
Odlukom Upravnog odbora Arhiva Srbije iz 1998, kao nadležne matične ustanove za arhivsku građu od velikog značaja proglašeno je 20 fondova i zbirki. Kategorisani fondovi upisani su u Registar arhivske građe.
Arhivski fondovi i zbirke u Istorijskom arhivu „Timočka krajina“ u Zaječaru klasifikovani su i predstavljeni saglasno Vodiču Istorijskog arhiva „Timočka krajina“ Zaječar, knjiga XVII, u Ediciji „Vodič kroz arhivsku građu Srbije“.

Arhivski fondovi i zbirke u Vodiču prikazani su prema sledećoj šemi:
A. Arhivski fondovi državnih organa, ustanova, organizacija i drugih institucija
B. Porodični i lični arhivski fondovi
V. Zbirke


A. Arhivski fondovi državnih organa, ustanova, organizacija i drugih institucija

A.1. Uprava i javne službe
A.1.2. Arhivski fondovi do 1918.
A.1.3-4. Arhivski fondovi od 1918-1944.
A. 1.5. Arhivski fondovi od 1944.

A.2. Pravosuđe
A.2.1. Arhivski fondovi do 1944.
A.2.2. Arhivski fondovi od 1945.

A.4. Prosvetne, kulturne i naučne ustanove
A.4.1. Prosvetne ustanove
A.4.2. Ustanove kulture

A.5. Socijalne i zdravstvene ustanove
A.5.1. Socijalne ustanove
A.5.2. Zdravstvene ustanove

A.6. Privreda i bankarstvo
A.6.1. Period do 1944.
A.6.1.1. Banke i novčani zavodi
A.6.1.2. Privredna udruženja
A.6.2. Period od 1945.
A.6.2.2. Privredna udruženja
A.6.2.3. Privredna preduzeća
A.6.2.3.1. Industrija i rudarstvo
A.6.2.3.2. Poljoprivreda i šumarstvo
A.6.2.3.3. Trgovina, ugostiteljstvo i turizam
A.6.2.3.4. Saobraćaj
A.6.2.3.5. Građevinarstvo
A.6.2.3.6. Ostalo
A.6.2.4. Zanatstvo
A.6.2.5. Zadruge
A.6.2.6. Ostalo

A.7. Političke i društveno-političke organizacije, društva i udruženja
A.7.1. Političke i društveno-političke organizacije
A.7.2. Staleška udruženja
A.7.3. Humanitarna društva
A.7.5. Umetnička društva i udruženja
A.7.6. Sportska društva i udruženja
A.7.7. Ostalo

A.8. Verske ustanove i organizacije

B. Porodični i lični arhivski fondovi

B.1. Porodični arhivski fondovi
B.2. Lični arhivski fondovi

V. Zbirke

V.1. Zbirka Varia
V.2. Zbirka fotografija
V.3. Zbirka mikrofilmova
V.6. Zbirka plakata
V.7. Zbirka geografskih karata, planova i skica
V.8. Zbirka tapija
V.9. Zbirka diploma
V.10. Zbirka hronika naselja opština Boljevac, Zaječar, Knjaževac
V.11. Zbirka dokumenata o električnim centralama u Timočkoj krajini
V.12. Zbirka prepisa
V.13. Zbirka kopija


POPIS FONDOVA I ZBIRKI IZ VODIČA Istorijskog Arhiva u Zaječaru

A. Arhivski fondovi državnih organa, ustanova, organizacija i drugih institucija

A.1. UPRAVA I JAVNE SLUŽBE

A.1.2. ARHIVSKI FONDOVI DO 1918.

OKRUŽNA NAČELSTVA
A.1.2.1. NAČELSTVO OKRUGA CRNOREČKOG - ZAJEČAR (1839 -1896), 1839-1896.
A.1.2.2. NAČELSTVO OKRUGA TIMOČKOG - KNjAŽEVAC(1839 -1896), 1842-1896.
A.1.2.3. NAČELSTVO OKRUGA TIMOČKOG- ZAJEČAR (1896 -1922),1896-1922.

SRESKA NAČELSTVA
A.1.2.4. NAČELSTVO SREZA ZAJEČARSKOG - ZAJEČAR (1839-1918), 1881- 1918.
A.1.2.5. NAČELSTVO SREZA ZAGLAVSKOG - KNjAŽEVAC (1836 -1918), 1882-1918.

OPŠTINE
A.1.2.6. OPŠTINA VRAŽOGRNSKA - VRAŽOGRNAC (1839 -1918), 1880-1918.
A.1.2.7. OPŠTINA VRBOVAČKA - VRBOVAC (1901-1918), 1901-1912; 1916; 1918.
A.1.2.8. OPŠTINA PLANINIČKA - PLANINICA (1839 -1918), 1876-1918.

A.1.3-4. ARHIVSKI FONDOVI DO 1944.

A.1.3-4.9. GRADSKO POGLAVARSTVO - ZAJEČAR (1934-1944), 1939-1944.

OPŠTINE
A.1.3-4.10. OPŠTINA VELIKOIZVORSKA - VELIKI IZVOR (1918-1944), 1919-1944.
A.1.3-4.11. OPŠTINA VRATARNIČKA - VRATARNICA (1918 -1944), 1918-1940.
A.1.3-4.12. OPŠTINA BELOREČKA - GORNjA BELA REKA (1918 -1944), 1918-1944 .
A.1.3-4.13. OPŠTINA ZVEZDANSKA - ZVEZDAN (1918-1944), 1935, 1941-1944.
A.1.3-4.14. OPŠTINA KNJAŽEVAČKA - KNJAŽEVAC (1918 - 1944), 1924-1944.
A.1.3-4.15. OPŠTINA LENOVAČKA - LENOVAC (1918 -1944), 1920-1943.
A.1.3-4.16. OPŠTINA MARINOVAČKA - MARINOVAC (1918-1944), 1918-1943.
A.1.3-4.17. OPŠTINA RGOTINSKA - RGOTINA (1918 -1944), 1927-1940.
A.1.3-4.18. OPŠTINA ŠLJIVARSKA - ŠLJIVAR (1918 -1944), 1911; 1918-1944.

A.1.5. ARHIVSKI FONDOVI OD 1944. GODINE

A.1.5.19. NARODNI ODBOR OBLASTI TIMOČKE - ZAJEČAR (1949 -1951), 1949 -1951.
A.1.5.20. OKRUŽNI NARODNI ODBOR - ZAJEČAR (1944-1947), 1944-1947.

SRESKI NARODNI ODBORI - NARODNI ODBORI SREZOVA - SKUPŠTINE SREZOVA

A.1.5.21. NARODNI ODBOR SREZA BOLjEVAČKOG - BOLjEVAC (1944-1955), 1944-1952.
A.1.5.22. NARODNI ODBOR SREZA ZAJEČARSKOG - ZAJEČAR (1944-1955), 1944-1955.
A.1.5.23. NARODNI ODBOR SREZA TIMOČKOG - KNjAŽEVAC (1944 -1955), 1944-1955.
A.1.5.24. NARODNI ODBOR SREZA TIMOČKOG – MINIĆEVO (1944-1947), 1944-1947.
A.1.5.25. NARODNI ODBOR SREZA ZAJEČAR - ZAJEČAR (1955 -1967), 1956-1967.

SKUPŠTINE OPŠTINA
A.1.5.26. SKUPŠTINA OPŠTINE BOLjEVAC - BOLjEVAC (1944-), 1944-1955.
A.1.5.27. SKUPŠTINA OPŠTINE ZAJEČAR - ZAJEČAR (1944 - ), 1944-2002.
A.1.5.28. SKUPŠTINA OPŠTINE KALNA - KALNA (1944-1966), 1944-1964.
A.1.5.29. SKUPŠTINA OPŠTINE KNjAŽEVAC – KNjAŽEVAC (1944-), 1944-1976.
A.1.5.30. SKUPŠTINA OPŠTINE MINIĆEVO – MINIĆEVO (1944-1966), 1944-1966.

NARODNI ODBORI OPŠTINA
A.1.5.31. NARODNI ODBOR OPŠTINE ALDINAC – ALDINAC (1944-1955), 1944-1955.
A.1.5.32. NARODNI ODBOR OPŠTINE BALANOVAC –BALANOVAC (1944-1955), 1947-1951.
A.1.5.33. NARODNI ODBOR OPŠTINE BALINAC – BALINAC (1944-1955), 1946-1954.
A.1.5.34. NARODNI ODBOR OPŠTINE BAČEVICA – BAČEVICA (1944-1955), 1944-1955.
A.1.5.35. NARODNI ODBOR OPŠTINE BELI POTOK - BELI POTOK (1944 -1955),1944-1955.
A.1.5.36. NARODNI ODBOR OPŠTINE BERČINOVAC –BERČINOVAC (1944-1955), 1944-1955.
A.1.5.37. NARODNI ODBOR OPŠTINE BUČJE - BUČJE (1944-1955), 1944-1955.
A.1.5.38. NARODNI ODBOR OPŠTINE VALAKONJE – VALAKONJE (1944-1955), 1946-1947.
A.1.5.39. NARODNI ODBOR OPŠTINE VALEVAC – VALEVAC (1944-1957), 1947-1957.
A.1.5.40. NARODNI ODBOR OPŠTINE VASILj – VASILj (1944-1955), 1945-1955.
A.1.5.41. NARODNI ODBOR OPŠTINE VELIKI IZVOR-VELIKI IZVOR (1944-1957),1944-1957.
A.1.5.42. NARODNI ODBOR OPŠTINE VINA - VINA (1944-1957), 1946-1957.
A.1.5.43. NARODNI ODBOR OPŠTINE VRAŽOGRNAC –VRAŽOGRNAC (1944-1955), 1946-1955.
A.1.5.44. NARODNI ODBOR OPŠTINE VRATARNICA – VRATARNICA (1944-1955), 1944-1955.
A.1.5.45. NARODNI ODBOR OPŠTINE VRBICA - VRBICA (1944-1955), 1947-1955.
A.1.5.46. NARODNI ODBOR OPŠTINE VRTOVAC – VRTOVAC (1944-1955), 1944-1955.
A.1.5.47. NARODNI ODBOR OPŠTINE GABROVNICA – GABROVNICA (1944-1955), 1945-1954
A.1.5.48. NARODNI ODBOR OPŠTINE GORNJA BELA REKA- GORNJA BELA REKA(1944-1955),1944-1955.
A.1.5.49. NARODNI ODBOR OPŠTINE GORNJA KAMENICA –GORNJA KAMENICA(1944-1955),1944-1955.
A.1.5.50. NARODNI ODBOR OPŠTINE GORNJE ZUNIČE - GORNJE ZUNIČE (1944-1955), 1944-1955.
A.1.5.51. NARODNI ODBOR OPŠTINE GRL IŠTE - GRLIŠTE (1944 -1957), 1944-1957.
A.1.5.52. NARODNI ODBOR OPŠTINE GRLJAN - GRLJAN (1944-1957), 1944-1957.
A.1.5.53. NARODNI ODBOR OPŠTINE DEBELICA - DEBELICA(1944-1955), 1945-1956.
A.1.5.54. NARODNI ODBOR OPŠTINE DEJANOVAC – DEJANOVAC (1944-1955), 1944-1955.
A.1.5.55. NARODNI ODBOR OPŠTINE DONJA KAMENICA - DONJA KAMENICA (1944-1955), 1944-1955.
A.1.5.56. NARODNI ODBOR OPŠTINE DONJE ZUNIČE - DONJE ZUNIČE(1944-1955), 1944-1955.
A.1.5.57. NARODNI ODBOR OPŠTINE ŽLNE - ŽLNE (1944-1955), 1945-1955.
A.1.5.58. NARODNI ODBOR OPŠTINE ŽUKOVAC - ŽUKOVAC(1944-1957), 1955-1957.
A.1.5.59. NARODNI ODBOR OPŠTINE ZORUNOVAC - ZORUNOVAC(1944-1955), 1950-1955.
A.1.5.60. NARODNI ODBOR OPŠTINE ZUBETINAC – ZUBETINAC (1944-1955), 1945-1955.
A.1.5.61. NARODNI ODBOR OPŠTINE JABLANICA – JABLANICA (1944-1955), 1922; 1944-1955.
A.1.5.62. NARODNI ODBOR OPŠTINE JAKOVAC – JAKOVAC (1944-1955), 1945-1955.
A.1.5.63. NARODNI ODBOR OPŠTINE JALOVIK IZVOR - JALOVIK IZVOR (1944-1955), 1944-1950.
A.1.5.64. NARODNI ODBOR OPŠTINE JANJA - JANJA (1944 -1955), 1944-1955.
A.1.5.65. NARODNI ODBOR OPŠTINE JELAŠNICA – JELAŠNICA (1944-1955), 1944-1955.
A.1.5.66. NARODNI ODBOR OPŠTINE KOŽELj - KOŽELj (1944-1955), 1950-1955.
A.1.5.67. NARODNI ODBOR OPŠTINE KRENTA - KRENTA (1944-1955), 1945-1955.
A.1.5.68. NARODNI ODBOR OPŠTINE KRIVI VIR - KRIVI VIR (1944-1957), 1944-1945.
A.1.5.69. NARODNI ODBOR OPŠTINE LASOVO - LASOVO (1944-1955), 1945-1955.
A.1.5.70. NARODNI ODBOR OPŠTINE LENOVAC - LENOVAC(1944-1955), 1945-1955.
A.1.5.71. NARODNI ODBOR OPŠTINE LESKOVAC - LESKOVAC(1944-1947; 1950-1955), 1944-1955.
A.1.5.72. NARODNI ODBOR OPŠTINE LUKOVO – LUKOVO (1944-1955), 1940-1941; 1945-1950.
A.1.5.73. NARODNI ODBOR OPŠTINE MAL I IZVOR - MALI IZVOR (1944-1955), 1944-1949.
A.1.5.74. NARODNI ODBOR OPŠTINE MANjINAC – MANjINAC (1944-1947; 1952-1955), 1947-1955.
A.1.5.75. NARODNI ODBOR OPŠTINE MARINOVAC – MARINOVAC (1944-1955), 1949-1955.
A.1.5.76. NARODNI ODBOR OPŠTINE MILjKOVAC – MILjKOVAC (1944-1955), 1944-1954.
A.1.5.77. NARODNI ODBOR OPŠTINE NOVO KORITO - NOVO KORITO (1944-1955), 1946-1953.
A.1.5.78. NARODNI ODBOR OPŠTINE OREŠAC - OREŠAC (1944 -1955), 1944-1950.
A.1.5.79. NARODNI ODBOR OPŠTINE OŠLjANE - OŠLjANE(1944-1955), 1945-1955.
A.1.4.80. NARODNI ODBOR OPŠTINE PODVIS - PODVIS (1955-1957), 1955-1957.
A.1.5.81. NARODNI ODBOR OPŠTINE PONOR - PONOR (1950-1955), 1950-1953.
A.1.5.82. NARODNI ODBOR OPŠTINE RAVNA - RAVNA (1944-1955), 1944-1955.
A.1.5.83. NARODNI ODBOR OPŠTINE RADIČEVAC - RADIČEVAC(1944-1955), 1949-1955.
A.1.5.84. NARODNI ODBOR OPŠTINE RGOTINA - RGOTINA(1944-1957), 1956-1957.
A.1.5.85. NARODNI ODBOR OPŠTINE SVRLjIŠKA TOPLA - SVRLjIŠKA TOPLA(1944-1955), 1946-1955.
A.1.5.86. NARODNI ODBOR OPŠTINE SKROBNICA - SKROBNICA(1944-1955), 1952-1955.
A.1.5.87. NARODNI ODBOR OPŠTINE STANjINAC - STANjINAC(1947-1955), 1947-1955.
A.1.5.88. NARODNI ODBOR OPŠTINE TRGOVIŠTE – TRGOVIŠTE (1944-1955), 1945-1955.
A.1.5.89. NARODNI ODBOR OPŠTINE TRNOVAC – TRNOVAC (1944-1955), 1946-1955.
A.1.5.90. NARODNI ODBOR OPŠTINE ĆUŠTICA - ĆUŠTICA(1944-1955), 1946-1955.
A.1.5.91. NARODNI ODBOR OPŠTINE CRVENJE – CRVENJE (1944-1947; 1950-1955), 1945-1955.
A.1.5.92. NARODNI ODBOR OPŠTINE CRNI VRH - CRNI VRH (1944 -1955), 1945-1955.
A.1.4.93. NARODNI ODBOR OPŠTINE ŠESTI GABAR - ŠESTI GABAR(1944-1955), 1944-1955.
A.1.5.94. NARODNI ODBOR OPŠTINE ŠTIPINA - ŠTIPINA(1944-1947; 1950-1955), 1947-1952.

MESNI NARODNI ODBORI
A.1.5.95. MESNI NARODNI ODBOR BALTA BERILOVAC - BALTA BERILOVAC(1944-1952), 1945-1953.
A.1.5.96. MESNI NARODNI ODBOR BULINOVAC - BULINOVAC (1947), 1947.
A.1.5.97. MESNI NARODNI ODBOR VITKOVAC - VITKOVAC (1944-1947), 1946-1947.
A.1.5.98. MESNI NARODNI ODBOR VLAŠKO POLjE - VLAŠKO POLjE(1944-1947), 1945-194.
A.1.5.99. MESNI NARODNI ODBOR GRADIŠTE - GRADIŠTE (1944 -1947), 1944-1947.
A.1.5.100. MESNI NARODNI ODBOR DONJA SOKOLOVICA -DONJA SOKOLOVICA(1950-1952), 1950-1951.
A.1.5.101. MESNI NARODNI ODBOR DRENOVAC - DRENOVAC(1944-1947), 1944-1947.
A.1.5.102. MESNI NARODNI ODBOR KANDALICA - KANDALICA(1944-1952), 1949-1951.
A.1.5.103. MESNI NARODNI ODBOR PAPRATNA - PAPRATNA (1944 -1947), 1946 .
A.1.5.104. MESNI NARODNI ODBOR PETRUŠA - PETRUŠA (1944 -1947), 1945-1947.
A.1.5.105. MESNI NARODNI ODBOR POTRKANJE – POTRKANJE (1944-1947), 1944-1947.
A.1.5.106. MESNI NARODNI ODBOR PRIČEVAC - PRIČEVAC(1944-1947), 1945-1947.
A.1.5.107. MESNI NARODNI ODBOR SLATINA - SLATINA (1950 -1952), 1950-1952.
A.1.5.108. MESNI NARODNI ODBOR STOGAZOVAC – STOGAZOVAC (1950-1952), 1950-1952.
A.1.5.109. MESNI NARODNI ODBOR ŠTITARAC - ŠTITARAC(1944-1947), 1945-1947.
A.1.5.110. MESNI NARODNI ODBOR ŠUMAN TOPLA - ŠUMAN TOPLA (1944-1947), 1944-1947.
A.1.5.111. DRUŠTVENI PRAVOBRANILAC SAMOUPRAVLjANJA OPŠTINE ZAJEČAR –
ZAJEČAR (1975-1991), 1980-1991.

UPRAVA I UPRAVNE USTANOVE
A.1.5.112. MEĆUOPŠTINSKI ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA –
ZAJEČAR (1969-1991), 1969-1991.
A.1.5.113. KUATURNO-PROSVETNA ZAJEDNICA SREZA ZAJEČAR – ZAJEČAR (1945-1967), 1945-1964.

SAMOUPRAVNE INTERESNE ZAJEDNICE
A.1.5.114. REGIONALNA SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA USMERENOG OBRAZOVANJA
ZAJEČAR - ZAJEČAR (1977 -1990), 1977-1990.
A.1.5.115. REGIONALNA SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA
ŠUMARSTVA ZAJEČAR - ZAJEČAR (1977 -1990), 1977-1989.
A.1.5.116. SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA OSNOVNOG OBRAZOVANJA I FIZIČKE
KULTURE OPŠTINE ZAJEČAR – ZAJEČAR (1974-1990), 1974-1990.
A.1.5.117. SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA KULTURE I INFORMISANJA OPŠTINE ZAJEČAR
- ZAJEČAR (1974-1990), 1973-1990.
A.1.5.118. SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA SOCIJALNE I DEČJE ZAŠTITE OPŠTINE
ZAJEČAR - ZAJEČAR (1974-1990), 1974-1990.
A.1.5.119. SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA ZDRAVSTVENE, SOCIJALNE I DEČJE ZAŠTITE
OPŠTINE KNjAŽEVAC – KNjAŽEVAC (1974-1990), 1975-1990.

A.2. PRAVOSUĐE

A.2.1. ARHIVSKI FONDOVI DO 1944.

SUDSTVO
A. 2.1.120. OKRUŽNI SUD - ZAJEČAR (1833-1941), 1860-1930.
A.2.1.121. OKRUŽNI SUD - KNjAŽEVAC (1833 -1930), 1881-1930.
A. 2.1.122. SRESKI SUD - KNjAŽEVAC (1931 -1941), 1931-1938.
A.2.1.123. SRESKI SUD - KRALjEVO SELO (1930 -1941), 1939-1940.

A.2.2. ARHIVSKI FONDOVI OD 1945

SUDSTVO
A.2.2.124. SRESKI SUD - ZAJEČAR (1945 -1966), 1945-1960.
A.2.2.125. SRESKI SUD - SALAŠ (1960 -1966), 1960-1966.
A.2.2.126. SRESKO JAVNO TUŽILAŠTVO - ZAJEČAR (1945 -1966), 1946-1960.
A.2.2.127. OSNOVNI SUD UDRUŽENOG RADA - ZAJEČAR (1975-1991), 1975-1991.

A.4. PROSVETNE, KULTURNE I NAUČNE USTANOVE

A.4.1. PROSVETNE USTANOVE
A.4.1.128. GIMNAZIJA - ZAJEČAR (1836 -1839; 1860-1867; 1869-1977; 1990-), 1918-1988.
A.4.1.129. GIMNAZIJA - KNjAŽEVAC (1871 -1898; 1909-), 1919-1939.
A.4.1.130. MEDICINSKA ŠKOLA - ZAJEČAR (1948 -1977; 1990-), 1949-1972.
A.4.1.131. ŽENSKA ZANATSKA ŠKOLA - ZAJEČAR (1920 -1948), 1944-1948.
A.4.1.132. ŽENSKA ZANATSKA ŠKOLA - KNjAŽEVAC (1930 -1948), 1930-1948 .
A. 4.1.133. ŽENSKA STRUČNA ŠKOLA - BOLjEVAC (1925-1957), 1929-1957.
A.4.1.134. ŽENSKA STRUČNA ŠKOLA - ZAJEČAR (1953-1958) 1953-1958.
A.4.1.135. ŽENSKA STRUČNA ŠKOLA - KNjAŽEVAC (1948 -1959), 1948-1959.
A.4.1.136. RUDARSKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA – BOGOVINA 1952-1962), 1952-1962.
A.4.1.137. RUDARSKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA - PODVIS (1948-1962), 1948-1961.
A. 4.1.138. RUDARSKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA - RTANj (1949 -1962), 1949-1962.
A. 4.1.139. ŠKOLA UČENIKA U PRIVREDI - BOGOVINA (1947 -1959), 1948-1959.
A.4.1.140. ŠKOLA UČENIKA U PRIVREDI - BOLjEVAC (1948-1959), 1950-1957.
A. 4.1.141. ŠKOLA UČENIKA U PRIVREDI – KNjAŽEVAC (1948-1963), 1921, 1923, 1933, 1948-1963.
A.4.1.142. ŠKOLA UČENIKA U PRIVREDI „TRESIBABA” – PODVIS (1948-1959), 1948-1956.
A.4.1.143. ŠKOLA UČENIKA U PRIVREDI - RTANj (1949 -1959), 1950-1961.
A.4.1.144. DRŽAVNA MEŠOVITA GRAĐANSKA ŠKOLA – BOLjEVAC (1943-1945), 1943-1945.
A.4.1.145. NIŽA POLjOPRIVREDNA SPECIJALNA STOČARSKA ŠKOLA –
ZAJEČAR (1906-1949), 1928-1952.
A.4.1.146. NIŽA DRŽAVNA GIMNAZIJA - BOLjEVAC (1945 -1954), 1948-1955.
A.4.1.147. NIŽA DRŽAVNA GIMNAZIJA - GRLIŠTE (1950 -1952), 1950-1952.
A.4.1.148. OSNOVNA ŠKOLA - BAČEVICA (1894 -1961), 1923-1979.
A.4.1.149. OSNOVNA ŠKOLA „9. SRPSKA BRIGADA” - BOLjEVAC(1841-), 1921-1980.
A.4.1.150. OSNOVNA ŠKOLA - BUKOVO (1937-1961), 1937-1961.
A.4.1.151. OSNOVNA ŠKOLA - VALAKONJE (1869 -1961), 1933-1961.
A.4.1.152. OSNOVNA ŠKOLA - VINA (1896-1960), 1923-1941.
A.4.1.153. OSNOVNA ŠKOLA - VRAŽOGRNAC (1845 - ), 1934-1978.
A.4.1.154. OSNOVNA ŠKOLA - VRBOVAC (1889-1961), 1919-1961 .
A.4.1.155. OSNOVNA ŠKOLA „HAJDUK VELjKO” - GRLIŠTE (1845 -), 1919-1954 .
A.4.1.156. OSNOVNA ŠKOLA - GRLjAN (1842-), 1930-1980.
A.4.1.157. OSNOVNA ŠKOLA - DEBELICA (1919 -1957), 1920-1951.
A.4.1.158. OSNOVNA ŠKOLA - DOBRO POLjE (1909 -1961), 1939-1961.
A.4.1.159. OSNOVNA ŠKOLA - DOBRUJEVAC (1919-1961), 1919-1961.
A.4.1.160. OSNOVNA ŠKOLA - DONJE ZUNIČE (1910 -1961), 1919-1948 .
A.4.1.161. OSNOVNA ŠKOLA - ZAGRAđE (1853 -1951), 1919-1951.
A.4.1.162. OSNOVNA ŠKOLA - ZAJEČAR (1833-1951), 1878-1950 .
A.4.1.163. OSNOVNA ŠKOLA - ILINO (1919-1951), 1919-1966.
A.4.1.164. OSNOVNA ŠKOLA - JABLANICA (1870 -1961), 1919-1979.
A.4.1.165. OSNOVNA ŠKOLA - JALOVIK IZVOR (1886-1952), 1920-1949.
A.4.1.166. OSNOVNA ŠKOLA „DIMITRIJE T ODOROVIĆ-KAPLAR” – KNjAŽEVAC (1835- ), 1955-1965 .
A.4.1.167. OSNOVNA ŠKOLA - KRIVI VIR (1842-), 1919-1979.
A.4.1.168. OSNOVNA ŠKOLA - LUKOVO (1870 -1961), 1919-1979.
A.4.1.169. OSNOVNA ŠKOLA - MALI IZVOR (1872 -1957), 1933-1979.
A.4.1.170. OSNOVNA ŠKOAA - MIROVO (1919 -1961), 1919-1979.
A.4.1.171. OSNOVNA ŠKOLA - PLANINICA (1870-), 1871-1977.
A.4.1.172. OSNOVNA ŠKOLA - RTANj (1923 -1968), 1920-1978.
A.4.1.173. OSNOVNA ŠKOLA - RUJIŠTE (1921 -1957), 1942-1968.
A.4.1.174. OSNOVNA ŠKOLA - SELAČKA (1919 -1957), 1919-1948.
A.4.1.175. OSNOVNA ŠKOLA „ĐURA JAKŠIĆ” - SUMRAKOVAC (1846 -), 1912 -1943.
A.4.1.176. OSNOVNA ŠKOLA - TRNAVAC (1887- ), 1918-1948.
A.4.1.177. OSNOVNA ŠKOLA - ŠLjIVAR (1918 -1960), 1918-1955.
A.4.1.178. CENTAR ZA EKONOMIKU DOMAĆINSTVA – KNjAŽEVAC (1959-1966), 1959.
A.4.1.179. CENTAR ZA STRUČNO OBRAZOVANJE RADNIKA – ZAJEČAR (1959-1962), 1959-1961.
A.4.1.180. RADNIČKA NIŽA GIMNAZIJA - ZAJEČAR (1948-1955), 1948-1950.

A.4.2. USTANOVE KULTURE
A.4.2.181. RADNIČKI UNIVERZITET - ZAJEČAR (1948-1984), 1951-1984.
A.4.2.182. RADIO TELEVIZIJA - ZAJEČAR (1944 -1954; 1970- ), 1947-1954.
A.4.2.183. NARODNO POZORIŠTE „ZORAN RADMILOVIĆ’ – ZAJEČAR (1946-), 1957-1994.
A.4.2.184. MATIČNA BIBLIOTEKA „SVETOZAR MARKOVIĆ” – ZAJEČAR (1948-), 1950-1991.

A.5. SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE USTANOVE

A.5.2. ZDRAVSTVENE USTANOVE
A.5.2.185. ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLjA „TIMOK” - ZAJEČAR (1947 - ), 1947-1990.
A.5.2.186. GAMZIGRADSKA BANJA - BANjSKO LEČILIŠTE (1889 -), 1934-1945.

A. 6. PRIVREDA I BANKARSTVO

A.6.1. PERIOD DO 1944. GODINE

A.6.1.1. BANKE I NOVČANI ZAVODI
A.6.1.1.187. BOLjEVAČKA PRIVREDNA BANKA - BOLjEVAC (1908-1946), 1919-1932.
A.6.1.1.188. BOLjEVAČKA TIMOČKA BANKA - BOLjEVAC (1922-1946), 1922-1923.
A.6.1.1.189. INDUSTRIJSKO-TRGOVAČKA BANKA – BOLjEVAC (1921-1946), 1921-1922.
A.6.1.1.190. ZAJEČARSKA ZADRUGA ZA MEĆUSOBNO POMAGANJE I ŠTEDNJU – ZAJEČAR (1885 -1946),
1885-1946.
A.6.1.1.191. ZAJEČARSKA TIMOČKA BANKA - ZAJEČAR (1906-1945), 1906-1945.
A.6.1.1.192. ZAJEČARSKA TRGOVAČKA BANKA „LUVR” – ZAJEČAR (1920-1946), 1921-1946.
A.6.1.1.193. TRGOVAČKA PROMETNA BANKA - ZAJEČAR (1926-1940), 1926-1936.
A.6.1.1.194. GENERALNA BANKA „RAJKOVIĆ -STAJKOVIĆ” – ZAJEČAR (1926-1947), 1931-1943.
A.6.1.1.195. RADNIČKO-SAUŽBENIČKA KREDITNA ZADRUGA – ZAJEČAR (1938-1947), 1938-1947.
A.6.1.1.196. KNjAŽEVAČKA ŠTEDIONICA - KNjAŽEVAC (1898 -1946), 1924-1925.
A.6.1.1.197. KNjAŽEVAČKA ZADRUGA ZA KREDIT I ŠTEDNJU – KNjAŽEVAC (1903-1946), 1920-1928.
A.6.1.1.198. KNjAŽEVAČKA TRGOVINSKO -INDUSTRIJSKA BANKA – KNjAŽEVAC (1932-1949),1932-1949.
A.6.1.1.199. KREDIT-INFORM, OBAVEŠTAJNI I INKASO ZAVOD – BEOGRAD
(ZAJEČAR, KNjAŽEVAC, BOLjEVAC...) (1920 -1940), 1920-1940.

A. 6.1.2. PRIVREDNA UDRUŽENJA
A.6.1.2.200. ZANATLIJSKO UDRUŽENJE - BOLjEVACC888-1946), 1913-1946.
A.6.1.2.201. ZANATSKO UDRUŽENJE - KNjAŽEVAC (1883 -1950), 1883-1939.
A.6.1.2.202. ZANATSKO UDRUŽENJE - KRALjEVO SELO (1883-1939), 1883-1939.
A.6.1.2.203. BOLjEVAČKO TRGOVAČKO UDRUŽENJE - BOLjEVAC (1919-1941), 1919-1941.
A.6.1.2.204. ZAJEČARSKA TRGOVAČKA OMLADINA - ZAJEČAR (1894-1943), 1894-1943 .
A.6.1.2.205. ZAJEČARSKO INDUSTRIJSKO UDRUŽENJE – ZAJEČAR (1895-1946), 1895-1947.

A. 6.1.3. PRIVREDNA PREDUZEĆA
A.6.1.3.206. AUTOMATSKI MLIN NA VODI „JOVAN LALOVIĆ” – ZAJEČAR (1901-1946), 1929-1940.
A. 6.1.3.207. FABRIKA KOŽE „STANDARD” - ZAJEČAR (1923 -1990), 1934-1955.

A.6.1.3.1. INDUSTRIJA I RUDARSTVO
A.6.1.3.1.208. RUDNIK UGLjA „VRŠKA ČUKA” - AVRAMICA (1884- ), 1922-1967.
A.6.1.3.1.209. RUDNIK UGLjA „RTANj” - BOLjEVAC (1902-1967), 1953-1966.
A.6.1.3.1.210. RUDNIK UGLjA „SRPSKI BALKAN” - VRŠKA ČUKA (1912-1946), 1920-1939.
A.6.1.3.1.211. RUDNIK UGLjA „DUBRAVA” – KNjAŽEVAC (1922-1948, 1953-1957), 1922-1957.
A. 6.1.3.1.212. RUDNIK UGLjA „TRESIBABA” - PODVIS (1887-1968), 1914-1951.

A.6.1.3.2. POLjOPRIVREDA I ŠUMARSTVO
A.6.1.3.2.213. DRŽAVNI - VOĆNI RASADNIK - BOLjEVAC (1920 -1962), 1920-1949.

A.6.1.3.4. SAOBRAĆAJ
A.6.1.3.4.214. ŽELEZNIČKO TRANSPORTNO PREDUZEĆE BEOGRAD SEKCIJA ZA VUČU VOZOVA -
ZAJEČAR (1920 - ), 1920-1965.

A.6.1.5. ZADRUGE
A.6.1.5.215. ZEMLjORADNIČKA ZADRUGA - BOROVAC (1898-1961), 1947-1953.
A.6.1.5.216. ZEMLjORADNIČKA ZADRUGA - BRUSNIK (1899-1968), 1965-1970.
A.6.1.5.217. ZEMLjORADNIČKA ZADRUGA - VALAKONJE (1899 -1961), 1945-1955.
A.6.1.5.218. ZEMLjORADNIČKA ZADRUGA - VELIKI IZVOR (1921-1960), 1947-1953 .
A.6.1.5.219. ZEMLjORADNIČKA ZADRUGA - VELIKI JASENOVAC (1921-1961), 1950-1959.
A.6.1.5.220. ZEMLjORADNIČKA ZADRUGA - VITKOVAC (1930-1957), 1930-1957.
A.6.1.5.221. ZEMLjORADNIČKA ZADRUGA - VRATARNICA (1922 -1959), 1948-1950.
A.6.1.5.222. ZEMLjORADNIČKA ZADRUGA - GRADSKOVO (1928 -1962), 1954-1962.
A.6.1.5.223. ZEMLjORADNIČKA ZADRUGA - GRLJAN (1898-), 1937-1952.
A.6.1.5.224. ZEMLjORADNIČKA ZADRUGA „TIMOK” – DEBELICA (1920-1962), 1920-1962.
A.6.1.5.225. ZEMLjORADNIČKA ZADRUGA - DRENOVAC (1929-1960), 1936-1961.
A.6.1.5.226. ZEMLjORADNIČKA ZADRUGA - JAKOVAC (1927-1960), 1927-1960.
.A.6.1.5.227. ZEMLjORADNIČKA ZADRUGA - JALOVIK IZVOR (1929-1960), 1932-1948.
A.6.1.5.228. ZEMLjORADNIČKA ZADRUGA - JELAŠNICA (1908 -1960), 1954-1960.
A.6.1.5.229. ZEMLjORADNIČKA ZADRUGA - KOŽELj (1920-1960), 1920-1960.
A.6.1.5.230. ZEMLjORADNIČKA ZADRUGA - KRENTA (1930-1960), 1949-1960.
A.6.1.5.231. ZEMLjORADNIČKA ZADRUGA - LEPENA (1930-1960), 1939-1960.
A.6.1.5.232. ZEMLjORADNIČKA ZADRUGA - LUBNICA (1900-1960), 1900-1960.
A.6.1.5.233. ZEMLjORADNIČKA ZADRUGA - LUKOVO (1900 -1960), 1937-1942.
A.6.1.5.234. ZEMLjORADNIČKA ZADRUGA - MALI JASENOVAC (1920-1962), 1948-1962.
A.6.1.5.235. ZEMLjORADNIČKA ZADRUGA - MANjINAC (1921 -1960), 1938-1956.
A.6.1.5.236. ZEMLjORADNIČKA ZADRUGA - MARINOVAC (1898-1960), 1954.
A.6.1.5.237. ZEMLjORADNIČKA ZADRUGA „SLOGA” - MINIĆEVO (1930 - ), 1954-1960.
A.6.1.5.238. ZEMLjORADNIČKA ZADRUGA - NIKOLIČEVO (1927 -1953), 1947-1953.
A.6.1.5.239. ZEMLjORADNIČKA ZADRUGA - OSNIĆ (1927-1954), 1947-1953 .
A.6.1.5.240. ZEMLjORADNIČKA ZADRUGA - PETRUŠA (1930 -1957), 1946-1957.
A.6.1.5.241. ZEMLjORADNIČKA ZADRUGA - PLANINICA (1897 -1965), 1919-1940.
A.6.1.5.242. ZEMLjORADNIČKA ZADRUGA - PRLITA (1932-1954), 1951-1954.
A.6.1.5.243. ZEMLjORADNIČKA ZADRUGA - SALAŠ (1897- ), 1920-1962.
A.6.1.5.244. ZEMLjORADNIČKA ZADRUGA - SELAČKA (1921-1960), 1921-1960.
A.6.1.5.245. NABAVNO-PRODAJNA ZEMLjORADNIČKA ZADRUGA – SUMRAKOVAC (1938-), 1945-1950.
A.6.1.5.246. ZEMLjORADNIČKA ZADRUGA - TRNOVAC (1921-1970), 1921-1957.
A.6.1.5.247. ZEMLjORADNIČKA ZADRUGA - ŠIPIKOVO (1928 -1962), 1950-1959.

A.6.2. PERIOD OD 1945

A.6.2.1. BANKE I NOVČANI ZAVODI
A.6.2.1.248. SRESKA ZADRUŽNA ŠTEDIONICA - ZAJEČAR(1948-1961), 1948-1959.
A.6.2.1.249. GRADSKA NARODNA ŠTEDIONICA - ZAJEČAR (1946 -1948), 1946 -1948.

A.6.2.2. PRIVREDNA UDRUŽENJA
A.6.2.2.250. OSNOVNI SAVEZ ZEMLjORADNIČKIH ZADRUGA – ZAJEČAR (1947-1962), 1947-1960.

KOMORE
A.6.2.2.251. SRESKA ZANATSKA - KOMUNALNA KOMORA – ZAJEČAR (1950-1962), 1950-1961.
A.6.2.2.252. SRESKA TRGOVINSKO-UGOSTITELjSKA KOMORA – ZAJEČAR (1952-1955), 1952-1955.
A.6.2.2.253. SRESKA TRGOVINSKA KOMORA - ZAJEČAR (1955-1962), 1955-1962.
A.6.2.2.254. SRESKA UGOSTITELjSKA KOMORA - ZAJEČAR(1955 -1962), 1955-1962.
A.6.2.2.255. SRESKA POLjOPRIVREDNO-ŠUMARSKA KOMORA – ZAJEČAR (1960-1962), 1960-1962.
A.6.2.2.256. SRESKA PRIVREDNA KOMORA – ZAJEČAR (1962-1967), 1962-1967.
A.6.2.2.257. REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA - ZAJEČAR (1967 - ), 1967-1983.

A. 6.2.3.PRIVREDNA PREDUZEĆA

6.2.3.1. INDUSTRIJA I RUDARSTVO
A.6.2.3.1.258. FABRIKA NAMEŠTAJA „JEDINSTVO” – ZAJEČAR (1947-1986), 1962-1986.
A.6.2.3.1.259. DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU INDUSTRIJA GRAĐEVINSKOG
MATERIJALA - KNjAŽEVAC (1936 -2005), 1955
A.6.2.3.1.260. PRIVREDNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „DUBRAVA” – KNjAŽEVAC (1954-?), 1954 .
A.6.2.3.1.261. TIMOČKO ELEKTRIČNO PREDUZEĆE „ELEKTROTIMOK” – ZAJEČAR (1947- ), 1971-1988.
A.6.2.3.1.262. RUDARSKA RADIONICA „INVESTGRADNjA” – GRLjAN (1960-1984), 1960-1984.
A.6.2.3.1.263. UJEDINjENE SRPSKE PIVARE ZAJEČARSKO – ZAJEČAR (1946-1948; 1952-), 1906-1961.
A.6.2.3.1.264. AD „KRISTAL” U STEČAJU - ZAJEČAR (1965 -2006), 1965-2004.
A.6.2.3.1.265. DRUŠTVENO PREDUZEĆE - ZAJEČARSKA TEKSTILNA INDUSTRIJA „TIMOČANKA” –
ZAJEČAR (1948 -2006), 1970-2006.
A.6.2.3.1.266. INDUSTRIJA MESA SA HLADNjAČOM „JES TIMOK” – ZAJEČAR (1948-2006), 1964-1993.
A.6.2.3.1.267. KNjAŽEVAČKI RUDNICI UGLjA – KNjAŽEVAC (1949-1953), 1949-1953.
A.6.2.3.1.268. DRUŠTVENO PREDUZEĆE „GEORAD” - ZAJEČAR (1963 -2007), 1976-2007.
A.6.2.3.1.269. DRUŠTVENO PREDUZEĆE „SRBOKVARC” – RGOTINA (1905-2005), 1951-2004 .
A.6.2.3.1.270. DRUŠTVENO PREDUZEĆE ZA DUBINSKA ISTRAŽNA BUŠENJA I DRUGA GEOLOŠKA
ISTRAŽIVANJA „DIB -KNjAŽEVAC” U STEČAJU - KNjAŽEVAC (1972 -2008), 1969-2008.

A.6.2.3.2. POLJOPRIVREDA I ŠUMARS TVO
A.6.2.3.2.271. POLjOPRIVREDNA MAŠINSKA STANICA – ZAJEČAR (1947-1950), 1946-1951.
A.6.2.3.2.272. SRESKI VOĆNO - LOZNI RASADNIK - ZAJEČAR(1954 -), 1954.
A.6.2.3.2.273. VOĆNO - LOZNI RASADNIK - MINIĆEVO (1952 -1959), 1952-1959.
A. 6.2.3.3. TRGOVINA UGOSTITELjSTVO I TURIZAM
A.6.2.3.3.274. GRADSKO TRGOVINSKO PREDUZEĆE „ISTOK” – ZAJEČAR (1946-1950), 1946-1950.
A.6.2.3.3.275. GRADSKO TRGOVINSKO PREDUZEĆE „TIMOK” – ZAJEČAR (1951-1954), 1951-1954 .
A. 6.2.3.3.276. PREDUZEĆE „MLEKOPRODUKT” - ZAJEČAR(1949-1950), 1949-1950.
A.6.2.3.3.277. PREDUZEĆE „ŽITOPROMET” – ZAJEČAR (1947-1976; 1990-), 1947-1961.
A.6.2.3.3.278. PREDUZEĆE „PROMET” - ZAJEČAR (1950 -1954), 1950-1954.
A.6.2.3.3.279. PREDUZEĆE ZA PROMET PROIZVODA „POLjOPROMET” – ZAJEČAR (1954-1963), 1954-1963.
A.6.2.3.3.280. POLjOPRIVREDNO TRGOVINSKO PREDUZEĆE „STOČAR”– ZAJEČAR (1946-1963), 1946-1949.
A.6.2.3.3.281. POLjOPRIVREDNO TRGOVINSKO PREDUZEĆE „NAPREDAK” - ZAJEČAR
(1957-1963),1957-1963
A.6.2.3.3.282. GRADSKO TRGOVINSKO PREDUZEĆE „KRALjEVICA” – ZAJEČAR (1950-1954), 1952-1954.
A.6.2.3.3.283. TRGOVINSKO KNjIŽARSKO PREDUZEĆE „PROSVETA” – ZAJEČAR (1956-1970), 1956-1970.
A.6.2.3.3.284. USLUŽNO-TRGOVINSKO PREDUZEĆE „ISTOČNA SRBIJA” – ZAJEČAR (1966-1976),
1966-1976.
A.6.2.3.3.285. TRGOVINSKO PREDUZEĆE „MIDžOR” – KNjAŽEVAC (1945-1958), 1945-1958.
A.6.2.3.3.286. TRGOVINSKO PREDUZEĆE „TIMOK” – MINIĆEVO (1944-1956), 1944-1956.
A.6.2.3.3.287. GRADSKO UGOSTITELjSKO PREDUZEĆE – ZAJEČAR (1948-1951), 1948-1951.
A.6.2.3.3.288. GOSTIONICA „DELIGRAD” - ZAJEČAR (1955-1959), 1957-1959.
A.6.2.3.3.289. UGOSTITELjSKA RADNJA „HOTEL PARIZ” – KNjAŽEVAC (1934-1945; 1954-?) 1955.
A.6.2.3.3.290. UGOSTITELjSKA RADNJA „KLISURA” – MINIĆEVO (1955-1959), 1955-1959.
A.6.2.3.3.291. TURISTIČKO PREDUZEĆE „PUTNIK” – ZAJEČAR (1952- 1963), 1952-1963.
A.6.2.3.3.292. TURISTIČKO-UGOSTITELjSKO PREDUZEĆE „RTANj” – RTANj (1952-1973), 1958-1973.
A.6.2.3.3.293. TURISTIČKI SAVEZ „SALAŠ” – SALAŠ (1961-1966), 1961-1966.

A.6.3.4. SAOBRAĆAJ
A.6.2.3.4.294. PREDUZEĆE ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE PUTEVA – ZAJEČAR (1947-), 1948-1952.

A.6.2.3.5. GRAĐEVINARSTVO
A.6.2.3.5.295. GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE „TIMOGRADNjA” – ZAJEČAR (1946- ), 1947-1955.
A.6.2.3.5.296. GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE „TIMOK” – ZAJEČAR (1951-1954), 1951-1954.
A.6.2.3.5.297. GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE „SLOGA” – ZAJEČAR (1954-1956), 1954-1955.
A.6.2.3.5.298. DRUŠTVENO PREDUZEĆE „PROGRES” – ZAJEČAR (1964-2007), 1973-2006.
A. 6.2.3.5.299. GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE „DELI JOVAN” – ZAJEČAR (1962-1972), 1962-1972.
A. 6.2.3.5.300. GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE „TIMOK” – KNjAŽEVAC (1947-1952), 1947-1952.

A.6.2.4. ZANATSTVO
A.6.2.4.301. ZANATSKA ZADRUGA „TIMOK” - ZAJEČAR (1987 -1992), 1987-1991.
A.6.2.4.302. KROJAČKA ZADRUGA „MODA” - BOLjEVAC (1958-1964), 1958-1964 .
A.6.2.4.303. KNjAŽEVAČKA ZANATSKO -RADNIČKA OPANČARSKA ZADRUGA - KNjAŽEVAC (1946 -1960),
1946 -1955.

A.6.2.5. ZADRUGE
A.6.2.5.304. RADNIČKO-SLUŽBENIČKA ZADRUGA - ZAJEČAR (1937-1954), 1937-1949.
A.6.2.5.305. RADNIČKO-SLUŽBENIČKA ZADRUGA – KNjAŽEVAC (1937-1949), 1938-1949.
A.6.2.5.306. STAMBENA ZADRUGA „NOVOGRADNjA” - ZAJEČAR (1954 -1968), 1959-1966.
A.6.2.5.307. STAMBENA ZADRUGA - SALAŠ (1960-1964), 1961-1964.
A.6.2.5.308. KNjAŽEVAČKA VINOGRADARSKA ZADRUGA – KNjAŽEVAC (1927-1955), 1934-1955.
A.6.2.5.309. PČELARSKA ZADRUGA „TIMOK” - ZAJEČAR (1953 -), 1953-1990.
A.6.2.5.310. PČELARSKA ZADRUGA „NAPREDAK” – KNjAŽEVAC (1953-1961) 1953-1961.
A.6.2.5.311. PREDUZEĆE ZA PRERADU I PROMET MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA NA VELIKO I
MALO MLEKARA „KONZUM” - MINIĆEVO (1956-1964), 1956-1964.

SELjAČKE RADNE ZADRUGE
A.6.2.5.312. SELjAČKA RADNA ZADRUGA „DRAGOLjUB ĐORĐEVIĆ - TIMOŠENKO” - BERČINOVAC
(1948 -1953), 1948-1953.
A.6.2.5.313. SELjAČKA RADNA ZADRUGA „PARTIZAN” – BOROVAC (1949-1953), 1949-1953.
A.6.2.5.314. SELjAČKA RADNA ZADRUGA - DEBELICA(1949-1953), 1949-1953.
A.6.2.5.315. SELjAČKA RADNA ZADRUGA „BUDUĆNOST” – ZAGRAĐE (1949-1953), 1949-1953.
A.6.2.5.316. SELjAČKA RADNA ZADRUGA „LjUBA NEŠIĆ” – ZAJEČAR (1949-1953), 1949-1953.
A.6.2.5.317. SELjAČKA RADNA ZADRUGA „VITOMIR RADENKOVIĆ” – JELAŠNICA (1949-1953),
1949-1953.
A.6.2.5.318. SELjAČKA RADNA ZADRUGA - KOPRIVNICA (1949 -1953), 1949-1953.
A.6.2.5.319. SELjAČKA RADNA ZADRUGA „JOVAN HADžIĆ” – KRENTA (1949-1953), 1949-1953.
A.6.2.5.320. SELjAČKA RADNA ZADRUGA „TRESIBABA” – OREŠAC (1949-1953), 1949-1953.
A.6.2.5.321. SELjAČKA RADNA ZADRUGA „NAPRED U NOVO DOBA” – PLANINICA (1947-1953),1948-1953.
A.6.2.5.322. SELjAČKA RADNA ZADRUGA „ĐORĐE SIMEONOVIĆ” – PODGORAC (1949-1953), 1949-1953.
A.6.2.5.323. SELjAČKA RADNA ZADRUGA „BISA” - ŠTRBAC (1949-1953), 1949-1953.

A.6.2.6. OSTALO
A.6.2.6.324. BIRO ZA REVIZIJU POSLOVANJA PRIVREDNIH ORGANIZACIJA USTANOVA I
PREDUZEĆA - ZAJEČAR(1955 -1958), 1955-1958.
A.6.2.6.325. BIRO ZA KNjIGOVODSTVENE USLUGE KNjIGOVOĐA – ZAJEČAR (1955-1958), 1955-1958.

A.7. POLITIČKE I DRUŠTVENO - POLITIČKE ORGANIZACIJE, DRUŠTVA I UDRUŽENJA

A.7.1. POLITIČKE I DRUŠTVENO-POLITIČKE ORGANIZACIJE SAVEZ KOMUNISTA
JUGOSLAVIJE
A.7.1.326. OBLASNI KOMITET KOMUNISTIČKE PARTIJE SRBIJE ZAJEČAR
- ZAJEČAR (1949-1951), 1949-1951.
A.7.1.327. OKRUŽNI KOMITET KOMUNISTIČKE PARTIJE SRBIJE OKRUGA ZAJEČARSKOG
- ZAJEČAR (1945 -1947), 1945-1947.
A.7.1.328. SRESKI KOMITET SAVEZA KOMUNISTA SRBIJE SREZA ZAJEČARSKOG
- ZAJEČAR (1944 -1968), 1944-1968.
A.7.1.329. SRESKI KOMITET SAVEZA KOMUNISTA SRBIJE SREZA TIMOČKOG
- KNjAŽEVAC (1944 -1955), 1947-1951.
A.7.1.330. MEĐUOPŠTINSKA KONFERENCIJA SAVEZA KOMUNISTA SRBIJE ZAJEČAR
- ZAJEČAR (1968 -1990), 1968-1990.
A.7.1.331. OPŠTINSKI KOMITET SAVEZA KOMUNISTA SRBIJE OPŠTINE VALEVAC
- VALEVAC (1955-1957), 1955-1957.
A.7.1.332. OPŠTINSKI KOMITET SAVEZA KOMUNISTA SRBIJE OPŠTINE VINA
- VINA (1955-1957), 1955-1957 .
A.7.1.333. OPŠTINSKI KOMITET SAVEZA KOMUNISTA SRBIJE OPŠTINE ŽUKOVAC
- ŽUKOVAC (1955-1957), 1955-1957.
A.7.1.334. OPŠTINSKI KOMITET SAVEZA KOMUNISTA SRBIJE OPŠTINE ZAJEČAR
- ZAJEČAR (1955-1990), 1955-1990.
A.7.1.335. OPŠTINSKI KOMITET SAVEZA KOMUNISTA SRBIJE OPŠTINE PODVIS
- PODVIS (1955-1957), 1956-1957.
A.7.1.336. OPŠTINSKI KOMITET SAVEZA KOMUNISTA SRBIJE OPŠTINE RGOTINA
- RGOTINA (1955 -1957), 1955-1957.

SOCIJALISTIČKI SAVEZ RADNOG NARODA JUGOSLAVIJE
A.7.1.337. SRESKI ODBOR SOCIJALISTIČKOG SAVEZA RADNOG NARODA SRBIJE
SREZA ZAJEČAR - ZAJEČAR (1944 -1967), 1945-1967.
A.7.1.338. OPŠTINSKA KONFERENCIJA SOCIJALISTIČKOG SAVEZA RADNOG NARODA SRBIJE
OPŠTINE ZAJEČAR – ZAJEČAR (1944-1990), 1944-1990 .
A.7.1.339. OPŠTINSKI ODBOR SOCIJALISTIČKOG SAVEZA RADNOG NARODA
SRBIJE OPŠTINE SALAŠ - SALAŠ (1955 -1967), 1955-1967.
A.7.1.340. MESNI ODBOR NARODNOG FRONTA GRLJAN – GRLJAN (1944-1953), 1947-1953.

SAVEZ OMLADINE JUGOSLAVIJE
A.7.1.341. SRESKI KOMITET NARODNE OMLADINE SRBIJE SREZA BOLjEVAC
- BOLjEVAC (1946-1955), 1948-1955.
A.7.1.342. SRESKI KOMITET SAVEZA OMLADINE SRBIJE SREZA ZAJEČAR
- ZAJEČAR (1944-1967), 1946-1967.
A.7.1.343. OPŠTINSKA KONFERENCIJA SAVEZA SOCIJALISTIČKE OMLADINE SRBIJE OPŠTINE
ZAJEČAR – ZAJEČAR (1944-1990), 1947-1990.
A.7.1.344. AKCIONA KONFERENCIJA SAVEZA SOCIJALISTIČKE OMLADINE PRAVNOG
FAKULTETA NIŠ – ZAJEČAR (1977-1988), 1977-1988.
A.7.1.345. AKCIONA KONFERENCIJA SAVEZA SOCIJALISTIČKE OMLADINE EKONOMSKOG
FAKULTETA NIŠ – ZAJEČAR (1977-1988), 1979-1988.
SAVEZ SINDIKATA JUGOSLAVIJE
A.7.1.346. SRESKO VEĆE SAVEZA SINDIKATA JUGOSLAVIJE SREZA ZAJEČAR
- ZAJEČAR (1945-1967), 1947-1967.
A.7.1.347. MEĐUOPŠTINSKO VEĆE SAVEZA SINDIKATA JUGOSLAVIJE
- ZAJEČAR (1975-1991), 1975-1990.
A.7.1.348. OPŠTINSKO VEĆE SAVEZA SINDIKATA JUGOSLAVIJE OPŠTINE ZAJEČAR
- ZAJEČAR (1956-1990), 1956-1983.
A.7.1.349. OPŠTINSKO VEĆE SAVEZA SINDIKATA JUGOSLAVIJE OPŠTINE SALAŠ
- SALAŠ (1952 -1966), 1958-1965.
A.7.1.350. GRADSKO SINDIKALNO VEĆE JEDINSTVENIH SINDIKATA RADNIKA I NAMEŠTENIKA
JUGOSLAVIJE - ZAJEČAR (1945 -1950), 1945-1950.
A.7.1.351. SINDIKALNA PODRUŽNICA UČITELjA SREZA ZAJEČARSKOG
- ZAJEČAR (1945 -1966), 1945-1954.

SAVEZ UDRUŽENJA BORACA NARODNOOSLOBODILAČKOG RATA JUGOSLAVIJE
A.7.1.352. SRESKI ODBOR SAVEZA UDRUŽENJA BORACA NARODNOOSAOBODILAČKOG RATA SRBIJE
SREZA ZAJEČAR - ZAJEČAR (1947-1967), 1947-1967.
A.7.1.353. OPŠTINSKI ODBOR SAVEZA UDRUŽENJA BORACA NARODNOOSLOBODILAČKOG RATA
OPŠTINE ZAJEČAR - ZAJEČAR (1947-1991), 1947-1962 .

A.7.2. STALEŠKA UDRUŽENJA
SAVEZ RATNIH VOJNIH INVALIDA
A.7.2.354. SRESKI ODBOR SAVEZA RATNIH VOJNIH INVALIDA JUGOSLAVIJE SREZA ZAJEČAR
- ZAJEČAR (1946 -1961), 1946-1961.
A.7.2.355. PODODBOR UDRUŽENJA NOS ILACA ALBANSKE SPOMENICE 1915 - 1916.
- ZAJEČAR (1938 -1941), 1921-1940.
A.7.2.356. SRESKI ODBOR ANTIFAŠISTIČKOG FRONTA ŽENA
- ZAJEČAR (1944 -1953), 1949-1953.
A.7.2.357. SRESKI ODBOR SAVEZA ŽENSKIH DRUŠTAVA SREZA ZAJEČAR
- ZAJEČAR (1953-1961), 1957-1958.
A.7.2.358. PODRUŽNICA DRUŠTVA POLjSKE PRIVREDE – BOLjEVAC (1885- ?), 1885-1900.

A.7.3. HUMANITARNA DRUŠTVA
A.7.3.359. SRESKI ODBOR JUGOSLOVENSKOG CRVENOG KRSTA - ZAJEČAR (1946-1967), 1946-1967.
A.7.3.360. PODODBOR CRVENOG KRSTA SREZA BOLjEVAČKOG – BOLjEVAC (1914-1945), 1914-1945.
A.7.3.361. ODBOR KOLA SRPSKIH SESTARA – ZAJEČAR (1903-1944), 1927-1944.
A.7.3.362. ODBOR ZA PRIKUPLjANJE POMOĆI STRADALIMA OD POPLAVE
- BOLjEVAC (1896- ? ), 1896-1897.
A.7.3.363. DOBROVOLjNA VATROGASNA ČETA – BOLjEVAC (1933-1941), 1933-1940.

A.7.4. KULTURNO-PROSVETNA DRUŠTVA
A.7.4.364. PODODBOR DRUŠTVA „SVETI SAVA” – BOLjEVAC (1886-1897), 1886-1892.
A.7.4.365. ODBOR ZA PROSLAVU 100 - GODIŠNjICE OSLOBOĐENjA TIMOČKE KRAJINE
- ZAJEČAR (1932-1933), 1932-1933.
A.7.4.366. ODBOR ZA OBELEŽAVANJE 150 -GODIŠNjICE POGIBIJE HAJDUK VELjKA
PETROVIĆA - ZAJEČAR (1963), 1963.
A.7.4.367. SRESKA PODRUŽNICA SRPSKOG GEOGRAFSKOG DRUŠTVA - ZAJEČAR (1953-), 1953-1984.
A.7.4.368. SVEŠTENIČKO UDRUŽENJE SREZA BOLjEVAČKO G – BOLjEVAC (1892-1900), 1892-1900.

A.7.6. SPORTSKA DRUŠTVA I UDRUŽENJA
A.7.6.369. SOKOLSKO DRUŠTVO „DUŠAN SILNI” – ZAJEČAR (1907-1941), 1926-1941.
A.7.6.370. SOKOLSKA ČETA - MARINOVAC (1926 -1941), 1934-1937.
A.7.6.371. SOKOLSKA ČETA - SELAČKA (1926 -1941), 1933-1940.
A.7.6.372. STRELjAČKA DRUŽINA „ČIKA FRANjA” – ZAJEČAR (1890-1947), 1933-1947.
A.7.6.373. SAVEZ ORGANIZACIJA ZA FIZIČKU KULTURU OPŠTINE ZAJEČAR
- ZAJEČAR (1947-), 1947-1948, 1950-1966.
A.7.6.374. SAVEZ ORGANIZACIJA ZA FIZIČKU KULTURU OPŠTINE SALAŠ
- SALAŠ (1960 -1965), 1964-1965.
A.7.6.375. FUDBALSKI KLUB „TIMOK” - ZAJEČAR (1919- ), 1920-1999.

A.7.7. OSTALO
A.7.7.376. ODBOR ZA PRIKUPLjANJE PRILOGA ZA PODIZANJE ZGRADE
BEOGRADSKE BOGOSLOVIJE - BOLjEVAC (1886 - 1899), 1886-1899.

A.8. VERSKE USTANOVE I ORGANIZACIJE
A.8.377. CRKVA SVIH SVETIH U BALTA BERILOVCUC872 -), 1876-1972.
A.8.378. CRKVA ROŽDESTVA SVETE BOGORODICE U BELOM POTOKU (1893- ), 1900-1949.
A.8.379. CRKVA SVETOG ILIJE U BOLjEVCU (1854-), 1837-1905.
A.8.380. CRKVA VAZNESENJA GOSPODNjEG U BRAĆEVCU (1868 -), 1868-1936.
A.8.381. CRKVA SVIH SVETIH U BRUSNIKU (1837 - ), 1837-1921.
A.8.382. CRKVA SVETOG NIKOLE U VASILjU(1842 -), 1876-1930.
A.8.383. CRKVA SVETE PARASKEVE U VELIKOJ JASIKOVI (1817 -), 1837-1880.
A.8.384. CRKVA SVETOG ARHANĐELA MIHAILA U VELIKOM IZVORU (1874- ), 1893-1935 .
A.8.385. CRKVA SVETE TROJICE U VRAŽOGRNCU (1893 - ), 1856-1898.
A.8.386. CRKVA SVETOG ILIJE U VRBICI (1891 -), 1863-1936.
A.8.387. CRKVA SOŠESTVIJA SVETOG DUHA U GLOGOVICI (1824 -), 1847-1907.
A.8. 388. MANASTIR SVETIH APOSTOLA PETRA I PAVLA U GRLIŠTU (? - ), 1852-1928.
A.8.389. CRKVA SVETE TROJICE U GRLjANU (1899 - ), 1885-1898.
A.8.390. CRKVA ROŽDESTVA BOGORODICE U ZAJEČARU (1834 -), 1876-1954.
A.8.391. CRKVA SVETOG ĐORĐA U KNjAŽEVCU (1835 -), 1872-1881.
A.8.392. CRKVA SVETOG ARHANĐELA GAVRILA U KOŽELjU (? - ), 1886-1936.
A.8.393. CRKVA „LOZICA” SVETOG ARHANGELA GAVRILA U KRIVOM VIRU (XV vek -), 1850-1881.
A.8.394. CRKVA SVETOG NIKOLE U LENOVCU (1846 - ), 1852-1914.
A.8.395. CRKVA USPENJA BOGORODICE U KRALjEVOM SELU (MINIĆEVO) (1914 - ), 1885-1935.
A.8.396. CRKVA SVETOG VOZNESENJA U PLANINICI(1832 - ), 1898-1953.
A.8.397. CRKVA SOŠESTVIJA SVETOG DUHA U PODGORCU(1838 -), 1841-1903.
A.8.398. CRKVA USPENJA BOGORODICE U RGOTINI(1840 -), 1840-1932.
A.8.399. CRKVA SVETE TROJICE U SALAŠU(1899 -), 1892-1898.
A.8.400. CRKVA SVETOG VOZNESENJA GOSPODNjEG U SIKOLU(1827 -), 1837-1887.
A.8.401. MANASTIR SUVODOL (XIV vek-), 1837-1946 .
A.8.402. NAMESNIŠTVO SREZA BOLjEVAČKOG - BOLjEVAC (1834- ?), 1871-1912.

 
               
   
Dekret o postavljenju Hajduk Veljka za vojvodu negotinske nahije, 1811. god.
 
Pismo kneza Milete Karabaševića knezu Milošu o ulasku ustanika u Zaječar 30. aprila 1833. god.
 
           
   
Paljenje i zauzimanje Knjaževca od strane Turaka 1876. god.
(skicu je uradio ratni crtač koji se kretao sa turskom vojskom)
 
Štedna knjižica
Nikole Pašića
 
           

B. Porodični i lični arhivski fondovi

B.1. PORODIČNI ARHIVSKI FONDOVI

B.1.403. LALOVIĆ VASA I JAKOV - BANE (? -1999), 1911-1941.
B.1.404. MILADINOVIĆ CVETKO I ANDREJA (1835 -1924), 1872-1944.
B.1.405. MILOŠEVIĆ UROŠ I SINOVI ([1833] - ?), 1861-1946.
B.1.406. RAŠIĆ ALEKSANDAR I JOVAN (1921 - ), 1921-2000.
B.1.407. FILIPOVIĆ ĐORĐE I FILIP (1863 - ?), 1869-1967.

B.2. LIČNI ARHIVSKI FONDOVI

B.2.408. BISIĆ MILORAD (1923-2005), 1942-1949.
B.2.409. VASILjEVIĆ ŽIVAN (1920 -2007), 1943-1980.
B.2.410. VASILjEVIĆ RADOMIR (1902 -1944), 1902-1944.
B.2.411. VELjKOVIĆ STEVAN (1928 - ), 1892-2003.
B.2.412. VITOMIROVIĆ DRAGAN (1937 -2002), 1931-2001.
B.2.413. VUČIĆEVIĆ S. MILIVOJE (1872 - ?), 1903-1952.
B.2.414. GENČIĆ ĐORĐE (1861 -1938), 1904 -1927.
B.2.415. DELEVIĆ MIRO (1878 -1941), 1899-1935.
B.2.416. DUNjIĆ ĐORĐE (1891 - ?), 1920-1940.
B.2.417. JOVANOVIĆ BOŽIN (1920 -), 1945-2000 .
B.2.418. KRSTIĆ PETAR (1920-2009.), 1914 -1984.
B.2.419. LAJKOVIĆ SERGIJE (1940 -2005), 1953-2005.
B.2.420. LILIĆ CVETKO (1889 -1974), 1913-1918.
B.2.421. LjUBINOVIĆ LjUBOMIR (1921 -1988), 1920-1985 .
B.2.422. MILOŠEVIĆ ŽARKO (1923 -2006), 1869-1957.
B.2.423. MIHAJLOVIĆ DR ILIJA (1914 -2007), 1920-1988.
B.2.424. PANAJOTOVIĆ RADOMIR (1911 -1984), 1906-1980.
B.2.425. PAUNOVIĆ DR PETAR (1939 - ), 1838-2006.
B.2.426. PAŠIĆ NIKOLA (1845 -1926), 1858-1926.
B.2.427. PETROVIĆ SVETOMIR (1937-1995), 1962-1995.
B.2.428. POPOVIĆ MILAN (1886 -1961), 1905-1961.
B.2.429. POPOVIĆ STRAHINJA (1922 -1998), 1945-1988.
B.2.430. RADENKOVIĆ ĐORĐE (1922 -1993), 1882-1912.
B.2.431. RADOVANOVIĆ JOVAN (1894 -1964), 1945-1960.
B.2.432. RADOJIČIĆ - VASILjEVIĆ NATALIJA(1922-2010), 1943-1952.
B.2.433. RADOSAVLjEVIĆ DOBRIVOJE - BOBI (1915-1984), 1915-1984.
B.2.434. RAČIĆ NIKOLA (1912-1993), 1964-1969.
B.2.435. RAŠIĆ MILAN (1892 -1974), 1921 -1961.
B.2.436. STANKOVIĆ VLADIMIR (1932-), 1965-2000.
B.2.437. STANKOVIĆ STANOJE (1906-?), 1903-1976 .
B.2.438. STANOJEVIĆ MARINKO (1874 -1949), 1898-1949.
B.2.439. CAČEVIĆ PREDRAG (1920 -2007), 1945-1998.
B.2.440. COLOVIĆ NIKOLA (1874 -1939), 1901-1939.

V. Zbirke

V.1.441. ZBIRKA VARIA 1789-1992.
V.2.442. ZBIRKA FOTOGRAFIJA 1833-2002.
V.3.443. ZBIRKA FOTOGRAFIJA MILANA LALOVIĆA - ZAJEČAR 1901-1960.
V.3.444. ZBIRKA MIKROFILMOVA 1842-1945.
V.6.445. ZBIRKA PLAKATA 1883-1985.
V.7.446. ZBIRKA GEOGRAFSKIH KARATA, P LANOVA I SKICA 1890-1980.
V.8.447. ZBIRKA TAPIJA 1817-1948.
V.9.448. ZBIRKA DIPLOMA 1901-1977.
V.10.449. ZBIRKA HRONIKA NASELjA OPŠTINA BOLjEVAC, ZAJEČAR, KNjAŽEVAC 1956 -1980.
V.11.450. ZBIRKA DOKUMENATA O ELEKTRIČNIM CENTRALAMA U TIMOČKOJ KRAJINI 1908-1943.
V.12.451. ZBIRKA PREPISA DOKUMENATA 1920 -1946 .
V.13. 452. ZBIRKA KOPIJA DOKUMENATA_1718-1945.

           
   
Kalfensko pismo, 1907. god.
 
Uverenje ih 1886. god.
 
           
   
Cvetko Miladinović,
trgovac iz Zaječara
 
Diploma Savi A. Genčiću utemeljivaču Timočkog kola jahača "Knez Mihajlo" koje je osnovano 1890. god. u Zaječaru
 
           
           
Home ] O Arhivu ] [ Fondovi i zbirke ] Izdavačka delatnost ] Izložbe ] Dešavanja ] Sadržaj ]
Istorijski arhiv "Timočka krajina"
Srbija, 19000 Zaječar, Nikole Pašića 160.
tel/fax: (+381 19) 425-490; 420-285, E-mail: arhivzaj@open.telekom.rs 
 
  Design: Infotrend